نمونه ترجمه حقوقی

تعداد بازدید: 2934

Legislative responses to wrongful conviction: Do partisan principals and advocacy efforts influence state-level criminal justice policy?

The number of discovered wrongful criminal convictions (and resulting exonerations) has increased over the past decade. These cases erode public confidence in the criminal justice system and trust in the rule of law. Many states have adopted laws that aim to reduce system errors but no study has examined why some states appear more willing to provide due process protections against wrongful convictions than others. Findings from regression estimates suggest that states with a Republican controlled legislature or more Republican voters are less likely to pass these laws while the presence of advocacy organizations that are part of the ‘innocence movement’ make legislative change more likely. We thus identify important differences in the political and social context between U.S. states that influence the adoption of criminal justice policies.

پاسخ های قانونی به محکومیت غیرقانونی: آیا اصول جانبدارانه و جدیت وکالت بر سیاست عدالت جزایی کشورها تأثیر می گذارد؟

چکیده

در دهه ی گذشته، شمار محکومیت های جنایی غیرقانونی (و تبرئه های حاصل) افزایش یافته است. این حالات باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به سیستم عدالت جزایی و نقش قانون می شود. ایالات بسیاری قوانینی را تصویب کرده اند که هدف از آنها کاهش خطاهای سیستمی است اما هیچ مطالعه ای علت تمایل برخی کشورها به حمایت های دقیق فرایندی علیه محکومیت های غیرقانونی نسبت به کشورهای دیگر را مورد بررسی قرار نداده است. یافته های حاصل از برآوردهای رگرسیون نشان می دهد که کشورهایی با قوه ی مقننه ی جمهوری کنترل شده یا با رأی دهندگان جمهوری خواه بیشتر، بعید است تا با حضور سازمان های پشتیبان که بخشی از جنبش بی گناه را که به احتمال زیاد باعث ایجاد تغییراتی قانونی می شوند را نادیده بگیرند. بنابراین اختلافات چشم گیر در حوزه سیاسی و اجتماعی را در ایالات متحده که بر اتخاذ سیاست های عدالت جزایی تأثیر می گذارند را شناسایی می کنیم.

ارسال نظر