نمونه ترجمه روانشناسی

تعداد بازدید: 2966

Research in play therapy: A 10-year review in Taiwan

This study represented a 10-year review of 86 master's theses and doctoral dissertations on play therapy that had been conducted in Taiwan from 2002 to 2011. Particular attention was directed to the intention of research, the traits of participants, the characteristics of play therapy, and the research methods. Results indicated that the most frequently studied population was children and adolescents (54.6%), followed by play therapists (25.6%), parents/care-givers of children (16.3%), and teachers of children (1.2%). Findings re-vealed the types of research were qualitative (n = 59; 68.6%), quantitative (n = 7; 8.1%), and mixed methods (n = 20; 23.3%). Results are discussed concerning implications for counselor educators and further research on play therapy.

مروری بر تحقیقات ده ساله بازی درمانی در تایوان

چکیده

این مطالعه مرور ده ساله 86 پایان نامه فوق لیسانس و دکتری در مورد بازی درمانی را ارائه می کند که در طی سال های 2002 تا 2011 در تایوان انجام شده است. توجه خاصی به نیت تحقیق، ویژگی های شرکت کنندگان، ویژگی های بازی درمانی و روش های تحقیق مبذول شده است. نتایج نشان می دهد گروهی که بیشتر از همه مورد مطالعه قرار گرفته است، بچه ها و نوجوانان می باشند (6/54درصد)، سپس بازی درمانگرها (6/25 درصد)، والدین/مراقبین بچه ها (3/16 درصد) و معلمان بچه ها (2/1 درصد) در رده بعدی هستند. یافته ها حاکی از آن است که انواع تحقیقات انجام شده شامل کیفی (59 مورد، 6/68 درصد)، کمی (7 مورد، 1/8 درصد) و روش مختلط (20 مورد، 3/23 درصد) بوده است. نتایج در رابطه با کاربرد آنها برای آموزشگران مشاور و تحقیقات آینده بر بازی درمانی، مورد بحث قرار می گیرند.

ارسال نظر