ترجمه فوری

سامانه تخصصی مرآت پِلاس در راستای اعطای خدمات رسانی الکترونیک و رفع هر گونه نیاز مشتری این امکان را فراهم نموده تا بتوانید سفارشات ترجمه خود را در کوتاهترین زمان، تحت عنوان ترجمه فوری دریافت نمایید.
با توجه به اينکه سامانه تخصصی مرآت پِلاس از خدمات تعداد قابل توجهی از مترجمين گرامی بهره می برد و با در نظر گرفتن سرعت آنها در ترجمه و تايپ همزمان فايل سفارش ها، ممکن است کاربر محترم در شرايط خاصی قرار داشته و تمايل داشته باشند که فايل سفارش را سريعتر از زمان معمول ترجمه در اختيار ايشان قرار داده شود.

بر اين اساس سامانه تخصصی مرآت پِلاس راهکارهای لازم و ضروری جهت به تحقق پيوستن اين امر را پيش بينی کرده است و کاربران گرامی در صورتی که در چنين شرايطی قرار داشته باشند می توانند در هنگام ثبت سفارش درخواست خود را مبنی بر ترجمه فوری فايل سفارش قيد نمايند و اپراتورهای سامانه در هنگام صدور فاکتور اين مورد را مدنظر قرار خواهند داد.

البته در صورتی که کاربر محترم سفارش خود را ثبت نموده و زمان های اعلام شده در پيش فاکتور سفارش متناسب با مقتضيات زمانی ايشان نباشد، می توانند از طريق راه های ارتباطی پيش بينی شده با بخش پشتیبانی تماس گرفته و درخواست خود را در رابطه با سفارش ثبت شده مطرح نمايند و در چنين شرايطی نيز امکان اصلاح زمان تحويل ترجمه فايل سفارش پس از صدور پيش فاکتور اوليه وجود دارد.

زمینه های تحت پوشش

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی MBA - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت تحول - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت بیمه - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت مالی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت بحران - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت شهری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت اجرایی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت دولتی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت صنعتی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت بازرگانی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت بازاریابی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت تکنولوژی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت کارآفرینی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت آموزشی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت رسانه ای - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم ها - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت آموزش عالی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت محیط زیست - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت منابع انسانی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت تولید و عملیات - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت بازرگانی داخلی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت بازرگانی بین الملل - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت صنعتی گرایش تولید - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت صنعتی گرایش مالی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت مالی گرایش بانكداری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش MBA - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش توسعه - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش سازمانی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش بين الملل - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش گردشگری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت مالی گرایش بيمه مستغلات - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت اجرایی گرایش تولید و عملیات - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مديريت حمل و نقل دريايی بين قاره ای - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش گرايش فناوری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تكنولوژی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش بخش عمومی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسیمدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تكنولوژی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مديريت دولتی گرايش تشكيلات و روشها - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار جديد - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار جديد - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش خدمات كشاورزی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت مالی مهندسی مالی و مديريت ريسک - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار الكترونيكی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالی و اقتصادی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش آموزش و ترويج كارآفرينی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش كسب و كار - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت تکنولوژی گرایش سياستهای تحقيق و توسعه - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش مديريت دانش - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش كسب و كار الکترونیک - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت مالی گرايش تامين مالی و سرمايه گذاری درنفت و گاز - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش مديريت منابع اطلاعاتی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش سیستم های اطلاعاتی پيشرفته

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی دریانوردی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی بندر و كشتيرانی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حمل و نقل دريايی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی کامپیوتر

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مکاترونیک - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی امنیت اطلاعات - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تجارت الکترونیک - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی نرم ‌افزار - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی سخت ‌افزار - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی الگوریتم‌ها و محاسبات - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی شبکه های کامپیوتری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی هوش مصنوعی و رباتيكز - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی فناوری اطلاعات - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی معماری سيستم های كامپيوتری

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش كنترل - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش مخابرات نوری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش مخابرات سيستم - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی هسته ای گرايش كاربرد پرتوها - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش سيستم های قدرت - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش مخابرات ميدان و موج - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الكترونيک - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش سيستم های الكترونيک ديجيتال - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش افزاره های ميكرو و نانوالكترونيک - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش الكترونيک قدرت و ماشينهای الكتريكی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش برنامه ريزی و مديريت سيستم های انرژی

 

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی پلیمر

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی مواد مركب - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی پليمر گرايش نانوپليمر - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی پليمر گرايش صنايع پليمر - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مهندسی پليمر گرايش مهندسی فرآيند پليمريزاسيون

مراحل ثبت سفارش آنلاین تایپ:

  • در سایتMeratPlus.com ثبت نام کنید، از سمت راست قسمت ثبت سفارش تایپ را کلیک کنید.
  • سفارش خود را بر اساس زمینه ی مورد نیاز ثبت کرده، اپراتور در کمتر از 5 دقیقه برای سفارش شما فاکتور صادر می کند.

تحویل حضوری یا ارسال با پیک یا پست:

  • دست نوشته های خودتان را حضوراً به سامانه تخصصی مرآت پِلاس آورده تا فاکتور صادر شود.
  • می توانید از طریق پیک یا پست دست نوشته های خودتان را ارسال نمایید (برای این کار باید ابتدا در وب سایت ثبت نام نمایید و سفارش تایپ ثبت نمایید و قسمت ارسال با پیک را تیک بزنید تا وب سایت به شما یک شماره سفارش دهد، سپس دست نویس ها را با پیک یا پست ارسال نمایید و روی بسته ارسالی خود شماره سفارش را یادداشت نمایید.)

توضیحات بیشتر

  • در صورت نیاز به ارتباط با مدیریت، ایمیل [email protected] در خدمت شما می باشد.
  • کلیه ایمیل های دریافتی در مدت 24 تا 72 ساعت پاسخ داده می شود، لطفا در طی این مدت از ارسال ایمیل مجدد خودداری نمایید.
  • تنها در صورت گذشت 72 ساعت از ارسال ایمیل، مجاز به تکرار درخواست می باشید.
  • در صورتیکه نیاز به دریافت پاسخ فوری دارید، در عنوان ایمیل از عبارت "نیاز به پاسخ فوری" استفاده نمایید.